בית ספר בניהול עצמי: מערכת החינוך הערבית בישראל

Khalid, A., & Abu-Romi, A. (2016) School-based management: Arab education system in Israel. Journal of Educational Administration, 54(2), 191-208. 

מטרה: המטרה של מאמר זה היא לחקור את הנושא של בית ספר בניהול עצמי בבתי ספר יסודיים במערכת החינוך הערבית בישראל, תוך השוואה בין בתי ספר מנוסים בניהול עצמי, בתי ספר המתחילים להפעיל ניהול עצמי ובתי ספר שאינם מפעילים ניהול עצמי.

מערך/מתודולוגיה/גישה: מחקר כמותי שהשתמש בשאלון מובנה כדי לאסוף תגובות מ-214 מורים מעשרה בתי ספר ערביים בישראל, 70 מורים מבתי ספר שאינם מפעילים ניהול עצמי, 64 מורים מבתי ספר המתחילים להפעיל ניהול עצמי ו-80 מורים מבתי ספר המוגדרים כבתי ספר מנוסים בהפעלת ניהול עצמי. השאלון כלל שישה חלקים.

ממצאים: הממצאים הצביעו על כך ששיפורים נתפסים בפדגוגיה, במבנה ארגוני, ובהשתתפות בקבלת החלטות ניכרו היטב בבתי ספר בעלי ניסיון בניהול עצמי, יותר מאשר בשני הסוגים האחרים של בתי הספר. בניגוד לכך, שיפורים נתפסים בניהול תקציבי ניכרו יותר בבתי ספר המתחילים להפעיל ניהול עצמי.

נמצא גם שמורים המלמדים בבתי ספר בעלי ניסיון בניהול עצמי דיווחו על הרמות הגבוהות ביותר של שביעות רצון בעוד מורים המלמדים בבתי ספר שאינם מפעילים ניהול עצמי דיווחו על הרמות הנמוכות ביותר של שביעות רצון. הממד המשפיע ביותר של שביעות רצון היה השתתפות המורים בקבלת החלטות.

מקוריות/ערך: המאמר מקורי בהקשר, בייחודיות ובתרומה החברתית והפרקטית שלו.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הרטוריקה והמציאות של רפורמות הביזור: המקרה של ניהול מבוסס בית ספר במצרים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya