ארגון הידע המוסדי: תפיסות ידע ומנגנוני שימור

מקור: דפים 43, כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, מכון מופ"ת, עמ' 10-38

מאמר זה בוחן את עולם החינוך מנקודת מבט שונה מהמקובל. השיח החינוכי בדרך כלל דן במוסדות חינוך מההיבט של התכנים הנלמדים בהם או מההיבט של דרך ההוראה הנהוגה בהם, תוך התייחסות להיבטים ניהוליים, פוליטיים ואחרים הקשורים בשניהם. אולם דיון זה מחמיץ חוליה חיונית שתכונה כאן “ארגון הידע המוסדי“. מושג זה עוסק בכל אותם הסדרים בסיסיים הכרוכים בידע הנלמד, הקודמים לאופני הפעולה של מורים בכיתה (הוראה) ולתכנית הלימודים הנלמדת (תכנים). כלומר מדובר כאן בכל מה שקיים במוסד חינוכי(בית ספר, מכללה, אוניברסיטה וכדומה) מבחינת ארגונו של הידע הנלמד עוד בטרם החל המורה ללמד תוכן כלשהו בכיתה. המאמר מציג מסגרת תאורטית להבנת "ארגון הידע המוסדי", ובוחן את השפעותיו כבדות המשקל על שדה החינוך. במוקד עומדות שתי השפעות מרכזיות: הסוגיה האפיסטמית שעוסקת באופני היווצרותה של תפיסת ידע בעייתית אצל תלמידים בבית הספר; ושאלת היציבות המופלאה של מוסדות החינוך בכל הקשור לאופן ההוראה בכיתה. המסקנה המרכזית העולה מהמאמר היא שאין כל אפשרות לשנות לעומק את האופן שבו עוסקים בידע בבית הספר ללא בנייה של דגם חדש של ארגון ידע מוסדי.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya