אקלים בית ספרי אתי והיעדרויות וולונטריות של מורים

מקור וקרדיט:
Shapira-Lishchinsky, O. & Rosenblatt Z. (2010). School ethical climate and teachers' voluntary absence, Journal of Educational Administration, 48(2), 164-181.
מילות מפתח: אקלים בית ספרי אתי, היעדרויות מורים, מחויבות ארגונית
 
המאמר תורגם , שוכתב ועובד לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת
 
היעדרות מורים מהעבודה היא בעיה בולטת במערכת בישראל (Rosenblatt & Shirom, 2005). מטרת המחקר הייתה להציע מסגרת תיאורטית להבנת הקשר בין אקלים בית ספרי אתי לבין היעדרויות וולונטריות של מורים. המאמר מנסה להסביר קשר זה תוך שימוש במושג "מחויבות ארגונית רגשית".
 
יש במחקר הבחנה בין שני סוגי היעדרויות: 1) היעדרויות-וולונטארית, הנעשות בדרך כלל בשליטה ישירה של העובד ומשמשות לעניינים אישיים ;2) היעדרויות לא-וולונטריות, שהן מעבר לשליטה ישירה של העובד (למשל, בתקופת אבל) (Sagie,1998). במחקר נמצא כי התופעה של היעדרויות מורים קשורה לתרבות המבוססת על נורמות של נוכחות (Bowers, 2001) ועל דפוס ניהול תומך (Scott-Norton, 1998). המחקרים הראו שמורים מגיבים למרכיבים חברתיים בלתי רצויים בבית הספר בהיעדרות ממנו.
המחקר הנוכחי התמקד בהיבט האתי של אקלים בית הספר כמכוון את ההתנהגות המוסרית של המורים. בהתאמה לקו המחקרי שצוין לעיל הציפייה היא שהיעדרויות מורים תגברנה כאשר הם מבחינים שאקלים בית הספר אינו אתי. הרעיון מבוסס על המושג "תופעה חוזרת" (repeater phenomenon) (Simpson,1976) הקושר בין היעדרות של עובדים לבין "המבנה המוסרי של הארגון" ולאו דווקא לבריאות או לאישיות של אותם עובדים (De Boer et al., 2002). הטיעון הוא שמחויבות לעבודה עשויה להסביר את הקשר בין אתיקה בית-ספרית לבין היעדרויות (Cohen, 2003).
 
אקלים בית-ספרי אתי – אקלים אתי הוא שיקוף של מרכיבים אתיים בסביבת עבודה כפי שהם נתפסים ע"י העובדים. הוא משמש כעדשות תפישתיות שמבעדן העובדים מעריכים מצבים ועוזר להם לזהות נושאים אתיים ולפתור בעיות אתיות (Cullen et al., 2003).
 באחד המחקרים (Victor & Cullen, 1988) הוצע מודל דו-ממדי של אקלים אתי: ממד אחד מיצג גישות אתיות בסיסיות: אגואיזם, נדיבות ועקרוניות. הממד השני מציג רמות של ניתוח: אישי, מקומי וקוסמופוליטי. ניתוח גורמים העלה חמישה גורמי אקלים אתי: אכפתיות (caring), אינסטרומנטליזם, תקנות (rules ), חוקים וקודים (law-and-code) ואי תלות.
במחקר שבדק את המודל המוצע בבתי ספר בישראל נמצאו שני ממדים: אכפתיות ופורמאליות (הכולל את תקנות (rules ), חוקים וקודים (law-and-code) שלעיל) . שני ממדים אלה עלו כמנבאים חזקים ותקפים ביותר של תוצרי בית הספר (Rosenblatt & Peled, 2002). לאור הרלוונטיות לישראל נבחר מודל זה לשימוש במחקר.
ממצאים וסיכום - ממצאי המחקר מראים, בדומה למחקרים אחרים, שהיעדרות קשורה לתפיסות המורים את האקלים הארגוני של בית הספר( Imants & Van Zoelen,1995) ואת הצדק הארגוני המתקיים בו (De Boer et al., 2002). ממצאי המחקר הנוכחי מראים כי היבט האכפתיות וההיבט הפורמלי של האקלים האתי משפיעים על תדירות ההיעדרויות מבית הספר. מורים שתפסו את אקלים בית הספר כאתי ברמה גבוהה, תוך שהם מתמקדים בתקנות פורמליות, נטו להיעדר פחות. תוצאות המחקר קשורות לספרות הגדלה המסבירה התנהגויות ארגוניות בהסתמך על ההקשר הארגוני ועל ראיית מאפיינים ארגונייםכתהליך((Sosik & Lee,2005 ולא כחלק מן המבנה (Kim & Lee,2006). המחקר הנוכחי מתבסס על תהליכים הקשריים שממעטים לטפל בהם במחקר, דהיינו, נורמות וערכים אתיים כפי שהם נתפשים ע"י המורים. הממצאים מראים את ההשפעה של סביבה אתית על עמדות של מורים (מחויבות לארגון) ועל התנהגויותיהם (היעדרויות).
עם זאת נראה כי ממצאי המחקר סותרים ממצאים של מחקרים העוסקים בצורה אחרת של הקשר ארגוני: הקשר בין סביבת עבודה תומכת לבין היעדרויות מורים. מחקרים אלה הראו כי סביבה תומכת העלתה את תדירות ההיעדרויות מפאת מחלה שכן המורים חשו שליטה במצב, ונטלו פסקי זמן בידיעה שעמיתיהם ימלאו את מקומםGonzalez-Roma et al., 2005)). סביבה תומכת המאופיינת בהיענות לצרכי המורה, עשויה להגביר את התמקדות המורים באינטרסים וברווחים האישיים שלהם (יותר היעדרויות). לעומת זאת, סביבה בעלת אקלים אתי מבוססת על ערכים מוסריים, ועשויה להגביר את תחושת האחריות החברתית ואת מקומן של נורמות עבודה משותפות ולהוביל למחויבות גדולה יותר ולמיעוט היעדרויות וולונטריות.
אקלים של אכפתיות נמצא כמנבא חזק של תדירות היעדרויות נמוכה, ממצא העומד בהתאמה למחקרים קודמים בנושא. אין הוא מפתיע שכן בהקשר חינוכי, האכפתיות כלפי התלמידים היא ערך מוביל
(Husu & Tirri, 2001). הממצא הבלתי צפוי הוא שמחויבות רגשית לארגון אינה משפיעה על הקשר בין אקלים אכפתי לבין היעדרויות. הסיבה לפיה אקלים של אכפתיות מוביל לתדירות היעדרויות נמוכה עשויה להיות העובדה שאכפתיות היא ערך אוניברסלי, וככזה פחות קשור לתחושות כלפי הארגון.
החשיבות הרבה שיוחסה לאקלים הפורמלי מאפיינת מערכת חינוכית ביורוקרטית ותגובות מורים אליה. המטאפורה המכניסטית של ארגונים מאפיינת את המבנה החינוכי הביורוקראטי. חוקים ותקנות אינם מיצגים בהכרח נוקשות; לעיתים יהם משמשים מנגנונים פונקציונאליים ונותני הגנה כדי להבטיח ודאות, שקיפות וטיפול הוגן במורים. הדבר עשוי להסביר מדוע מורים התופשים את האקלים האתי של בית ספר כפורמאלי בעיקרו נוטים להמעיט בהיעדרויות.
למרות שאקלים של אכפתיות לפי מחקר זה שכיח פחות מאקלים פורמלי בבית הספר הוא נמצא כמנבא חזק יותר של מיעוט היעדרויות. בעוד ששני הטיפוסים של אקלים אתי חשובים, נראה שמרכיבים אתיים הקשורים לאכפתיות ולדאגה לאחרים גורם למורים להישאר בבית הספר במידה רבה יותר מאשר אלמנטים אתיים הקשורים לפורמליות.בישראל נוכחות מורים (בניגוד להיעדרות) בבית הספר היא ביטוי למחויבות רגשית ולתפיסת בית הספר כמקדםאתיקה ארגונית. בעוד שמחקרי עבר בנושא התמקדו בעיקר בנוכחות אישית, מחקר זה מטפל בגורמים המשוקעים באתיקה של הארגון. הוא תורם לידע הקיים על היעדרות מעבודה ועל ההיבט של אקלים אתי בארגון. הוא גם תורם למחקר על השלטנות של ההקשר הארגוני על היעדרות.
מעשית, מנהלי בתי ספר יכולים לעשות שימוש בממצאי המחקר כדי להפחית היעדרויות ע"י יצירת אקלים אתי המתמקד בערך של אכפתיות ובערכם של חוקים ונוהלים בהירים וצודקים. הם יכולים לצפות משני טיפוסי האקלים האתי להפחית היעדרויות ומן האקלים האתי הפורמלי גם להוביל למחויבות גבוהה יותר של המורים. ניתן ליצור אקלים בית ספרי המבוסס על אכפתיות ועל מבנים פורמליים ע"י טיפוח ושימור של נורמות עבודה אתיות וע"י עבודה המכוונת לאימוץ ולהפנמה של ערכים אלה.
ביבליוגרפיה
Bowers, T. (2001). Teacher absenteeism and ill health retirement, Cambridge Journal of Education, 31, 135-157.
Cohen, A. (2003). Multiple commitments in the workplace: an integrative approach, London: Lawrence Erlbaum Associates.
Cullen, J.B., et al., (2003). The effects of ethical climates on organizational comittement: a two-study analysis, Journal of Business Ethics, 46(2), 127-141.
De Boer, E.M., et al., (2002). Unfairness at work as a predictor of absenteeism, Journal of Organizational Behavior, 23, 181-197.
Gonzalez-Roma, V., et al., (2005). Psychological climate, sickness absence and gender, Psicothema, 1(1), 169-174.
Husu, J., & Tirri, K. (2001). Teachers' ethical choices in socio-moral settings, Journal of Moral Education, 30(4), 361-375.
Imants, J., & Van Zoelen, A.V. (1995). Teachers' sickness absence in primary schools, school climate and teachers' sense of efficacy, School Organization, 15(1), 77-86.
Kim, S., & Lee, H. (2006). The importance of organizational context and technology on employee knowledge-sharing capabilities, Public Administration Review, 66(3), 370-385.
Rosenblatt, Z., & Shirom, A. (2005). Predicting teachers' absenteeism personal background factors, Journal of Educational Administration, 43(2), 209-225.
Sagie, A. (1998). Employee absenteeism, organizational commitment and job satisfaction: another look, Journal of Vocational Behavior, 52, 156-171.
Scott-Norton, M.S. (1998). Teacher absenteeism: a growing dilemma in education, Contemporary Education, 69(2), 95-99.
Sosik, J.J., & Lee, D. (2005). Context and management: examining formal and informal relationships in high tech firms and K-12 schools, Journal of Leadership and Organizational Studies, 12(2), 94-108.
Victor, B., & Cullen, J.B. (1988). The organizational bases of ethical work climates, Administrative Science Quarterly, 33, 101-125.
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    כדאי להוסיף מאמר זה לרשימת מאמרי הקורס שלי.

    פורסמה ב 12/05/2011 ע״י רוקסנה רייכמן
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה
Bowers, T. (2001). Teacher absenteeism and ill health retirement, Cambridge Journal of Education, 31, 135-157.
Cohen, A. (2003). Multiple commitments in the workplace: an integrative approach, London: Lawrence Erlbaum Associates.
Cullen, J.B., et al., (2003). The effects of ethical climates on organizational comittement: a two-study analysis, Journal of Business Ethics, 46(2), 127-141.
De Boer, E.M., et al., (2002). Unfairness at work as a predictor of absenteeism, Journal of Organizational Behavior, 23, 181-197.
Gonzalez-Roma, V., et al., (2005). Psychological climate, sickness absence and gender, Psicothema, 1(1), 169-174.
Husu, J., & Tirri, K. (2001). Teachers’ ethical choices in socio-moral settings, Journal of Moral Education, 30(4), 361-375.
Imants, J., & Van Zoelen, A.V. (1995). Teachers’ sickness absence in primary schools, school climate and teachers’ sense of efficacy, School Organization, 15(1), 77-86.
Kim, S., & Lee, H. (2006). The importance of organizational context and technology on employee knowledge-sharing capabilities, Public Administration Review, 66(3), 370-385.
Rosenblatt, Z., & Shirom, A. (2005). Predicting teachers’ absenteeism personal background factors, Journal of Educational Administration, 43(2), 209-225.
Sagie, A. (1998). Employee absenteeism, organizational commitment and job satisfaction: another look, Journal of Vocational Behavior, 52, 156-171.
Scott-Norton, M.S. (1998). Teacher absenteeism: a growing dilemma in education, Contemporary Education, 69(2), 95-99.
Sosik, J.J., & Lee, D. (2005). Context and management: examining formal and informal relationships in high tech firms and K-12 schools, Journal of Leadership and Organizational Studies, 12(2), 94-108.
Victor, B., & Cullen, J.B. (1988). The organizational bases of ethical work climates, Administrative Science Quarterly, 33, 101-125.
 

yyya