אקדמיה–כיתה והכשרת מורים

גרינפלד, נ' (2015). אקדמיה–כיתה והכשרת מורים. ביטאון מכון מופ"ת, 55, 4-3.

מר נח גרינפלד הוא מנהל אגף א' להכשרת עובדי הוראה

המציאות המשתנה במאה ה-21, המאופיינת בשינויים תכופים בקריירה המקצועית, מחייבת חשיבה מחודשת גם בתחום ההכשרה להוראה. הדגם האינטגרטיבי, שבו נלמדים בו-בזמן לימודי תחום דעת ולימודי הכשרה להוראה, מתקיים במכללות האקדמיות לחינוך שנים רבות, שבמהלכן חלו בו שינויים והתפתחויות, הן בהיקף הלימודים והן בתכנים הנלמדים. יש המצדדים בדגם הכשרה זה, ויש הטוענים שעדיף הדגם הלינארי – שבו לומדים תחילה תחום דעת, מקבלים תואר אקדמי ולאחריו מתחילים בלימודי הכשרה להוראה. בתום ההכשרה מקבלים תעודת הוראה, דוגמת תכניות הסבת אקדמאים להוראה או תואר שני בהוראה - בתכנית ה-M.Teach. לשאלת הדגם העדיף אין תשובה חד-משמעית, גם לא במחקרים הבודקים שאלה זו, אם כי בכל דגמי ההכשרה יש חשיבות מרכזית למרכיב ההתנסות הקלינית: התנסות מעשית והוראה מבוקרת, בליווי מדריך פדגוגי, מורה חונך, מורה עמית וכדומה. תימוכין לחשיבותה של ההתנסות הקלינית במהלך לימודי המקצוע, טרם כניסה לעבודה עצמאית, ניתן למצוא גם במקצועות נוספים, כגון רפואה, סיעוד, פיזיותרפיה ועוד.

ממחקרים שבחנו את הכשרתם של מורים עולה בבירור שהיא צריכה להיות מחוברת לשטח וחייבת לזמן למתכשרים להוראה אפשרות לשלב בין התאוריה לבין הפרקטיקה. שילוב זה מחייב שיתוף פעולה הדוק בין המוסדות המכשירים להוראה לבין בתי הספר וגני הילדים שבהם יעבדו בוגרי התכניות. שיתוף פעולה כזה ניתן למצוא בתכניות העמיתות לסוגיהן (.P.D.S), שבהן חוברים מוסדות הכשרה לבתי ספר ויוצרים קהילות לומדים לפיתוח מקצועי של כל המשתתפים בעמיתות זו: מכשירי המורים במוסד האקדמי, מורי בית הספר וסטודנטים להוראה. מערכת יחסים חדשה זו מאפשרת חקר וטיפול בבעיות אותנטיות העולות בהתנסות הקלינית, תכנון משותף של נושאי הלימוד, התנסות בדרכי הוראה חדשות, כגון הוראה בצמד (Co-Teaching) של מורה ותיק וסטודנט להוראה, שיתופי פעולה לצורכי מחקר פעולה ועוד. המחקר מדגיש שכדי לקדם מגמה זו נדרש שינוי מהותי בתפיסת מבנה ההכשרה להוראה. בתפיסה המסורתית ההכשרה להוראה נבנתה ממערכת מסודרת של קורסים אקדמיים, שנתמכו בהתנסות קלינית, שתפקידם היה להבהיר ולהדגים את הנלמד בקורס האקדמי. בגישה החדשה מוצע לבנות את ההכשרה להוראה כמערכת מתוכננת בקפדנות של התנסויות קליניות, הנתמכות בקורסים תאורטיים שמטרתם פיתוח ידע, מיומנויות ועמדות של המתכשרים להוראה, שיידרשו להם כדי לקדם את תלמידיהם בבתי הספר השונים שבהם יעבדו.

גם אנו באגף דנים בסוגיית השבחת דרכי ההכשרה להוראה והתאמתן ככל הניתן לצורכיהם של המורים החדשים ולצורכי מערכת החינוך. אנו מעודדים התנסויות בדגמי הכשרה חדשניים שהמכללות האקדמיות לחינוך מציעות, תומכים בדגמי העמיתות למיניהם שבהם חלק מהמכללות מתנסות, מרחיבים את היקפי ההכשרה להוראה כשלב אקדמי מתקדם - תואר שני בהוראה - ומתכוננים למהלך החדש של ׳אקדמיה-כיתה׳, שיפורט בגיליון זה.

לפני חודשים מספר הועלה הרעיון לשלב סטודנטים המתכשרים להוראה כמורים נוספים בכיתות שבהן מספר התלמידים גדול משני טעמים: האחד - לאפשר לסטודנט לחוות חוויה אותנטית של הוראה כבר במהלך לימודיו לצדו של מורה מיומן. כך יהיה מוכן יותר לאתגרים הצפויים לו עם כניסתו לכיתה כמורה עצמאי; האחר – לאפשר "הוראה בצמד" של סטודנט-מורה ולהקדיש "זמן מורה" רב יותר לכל תלמיד.

הוקמה ועדה שדנה בנושא מכל היבטיו, גיבשה תכנית מפורטת המציגה את הרציונל ואת המהלכים הנדרשים כדי לממשה. כדי שתכנית זו תצליח, בדקה הוועדה את היתרונות ואת ההישגים הצפויים לכל צד והתייחסה גם לקשיים שיכולים לעלות ביישום התכנית. הוועדה, שכללה נציגים מכל השותפים שיהיו מעורבים בתכנית, פרסמה נייר עמדה שנשלח לעיונם ולהערותיהם של כל המעורבים. כמו כן פורסם "קול קורא" למוסדות ההכשרה שהוזמנו לקחת חלק בתכנית שתתקיים כבר בתשע"ו בהיקף של כ-1,000 סטודנטים להוראה.

התכנית ׳אקדמיה-כיתה׳ תביא לידי השבחת ההכשרה להוראה ותגדיל את מוכנותם של המורים החדשים להיכנס לבתי הספר כמורים עצמאיים. בדגם הכשרה זה תורחב ההתנסות הקלינית של הסטודנטים, והם יוכלו לחוות את תרבות בית הספר ולהיות שותפים לה מתוך שילוב של הידע האקדמי עם הידע הפרקטי. התכנית תתרום להגברת מעורבותם של המוסדות האקדמיים בבתי הספר, לעיצוב ההדרכה הפדגוגית ולפיתוח מקצועי של כלל מורי בית הספר; בבתי הספר יתפתח מסלול קידום למורים המכשירים, שאליהם יוצמדו הסטודנטים כחלק מקידומם הפרופסיונלי; התכנית תתרום להעלאת הישגיהם של התלמידים בבתי הספר, שיזכו לתשומת לב רבה יותר ולמענה לצורכיהם; היא תגדיל את מעורבות המחוזות, הרשויות המקומיות ומרכזי הפסג"ה בתהליך הקליטה של מורים חדשים ושילובם במערכת החינוך.

אני מאחל לכולנו שיתוף פעולה פורה להצלחת התכנית, לקידומה של מערכת הכשרת המורים ולקידומה של מערכת החינוך כולה.

למאמרים בבימת הדיון אקדמיה-כיתה: הרפורמה המוצעת במבנה ההכשרה להוראה

גיליון 55 של ביטאון מכון מופ"ת

ראו גם:

תכנית אקדמיה-כיתה, שותפות לחיזוק ההוראה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya