דף פריט
30-08-2018

על אחידות שכר המורים ומעמדם היחסי לעומת יתר השכירים

נייר מדיניות 2010.13
מחברים: נחום בלס, דימיטרי רומנוב, פורסם בחינוך

17 10 2010
מקצוע ההוראה איבד ברבע האחרון של המאה העשרים מזוהרו. המחקרהנוכחי בחן את הקשר בין סולם השכר האחיד והארצי של המורים, בו הטווח מצומצם יחסיתבין השכר התחילי לשכר המקסימלי, לבין איכות הפונים להוראה מחד גיסא, ומיצבם שלהמורים מבחינת שכרם יחסית לבעלי מקצועות אחרים, מאידך גיסא. הממצא המרכזי של המחקרהוא, שמיצובם היחסי של המורים, המתבטא בשכרם, קשור באופן הדוק למקום המגורים שלהםביישובים שרמתם החברתית-כלכלית נמוכה הוא גבוה יחסית וביישובים שרמתםהחברתית-כלכלית גבוהה הוא נמוך בהרבה. בשל  הקשר המוכר והמקובל בספרות המחקרית ביןרמת השכר ורמת הכישורים של בעלי המקצועות השונים לבין יוקרתם החברתית, ממצאי המחקרמאפשרים להניח שיוקרתם החברתית של המורים גבוהה יחסית ביישובים ברמה חברתית-כלכליתנמוכה, ולהפך. המחקר גם מצביע על נתונים העומדים בסתירה לקביעות הנשמעות לעיתיםקרובות בדבר ירידה שחלה ברמתם הקוגניטיבית של הפונים להוראה.
מקור וקרדיט : מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?