מס"ע - למידה מעשית מבוססת פרוייקטים, PBL : האתגר המתמשך של ההערכה
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
11.10.12 לינק   

למידה מעשית מבוססת פרוייקטים, PBL : האתגר המתמשך של ההערכה

מהמדור: הערכת הוראה

Practical PBL: The Ongoing Challenges of Assessment


Katie Piper

בשנים האחרונות, רוב התלמידים של כותבת המאמר, בקורסי PBL -Project-Based Learning מתקדמים בלימודי ממשל/אזרחות, ציינו , גם בדיונים בכיתה וגם בסקרים אנונימים, שהם מעדיפים למידה בשיטת PBL על הלימוד המסורתי בכיתה. הם מצאו כי שיטת ה-PBL מהנה יותר ומובילה ללמידה עמוקה יותר. איך שלא יהיה, יש שני סוגי תלמידים המתנגדים למודל זה. תלמידים מהסוג הראשון, אינם נהנים בכלל מבית הספר ומחפשים דרך להתנגדות מה שיותר קטנה. בגלל שכיתת ה-PBL מתמקדת בתלמידים ובקריאה ליצור, תלמידים בעלי מוטיבציה נמוכה יותר, ימצאו שזה יותר קשה "להסתתר" וכתוצאה מכך להשאר לבד. הסוג השני הוא של תלמידים שהצליחו מאד בשיטה המסורתית, והם נרתעים וחוששים מהאתגר של מודל פרוייקט מעגלי רב שלבי מונחה (Project cycles). תלמידים אלה מונעים על ידי מוטיבציה לציונים גבוהים וחוששים שמחזורי הלמידה באמצעות פרוייקטים, יגרעו מהעברה ישירה של התכן.

שני סוגי התלמידים יוצאים נשכרים בבחירת תפקידם במחזורי הלימוד באמצעות הפרוייקט, שיביא להגדלת המוטיבציה שלהם. תלמידים אלה ישמעו באופן מפורש את טובות ההנאה של ה-PBL והרלוונטיות לחייהם בעתיד. במיוחד התלמידים המצליחים בשיטה המסורתית צריכים לשמוע ולהתנסות בכך שכמה מהשיטות של ההוראה המסורתית, תהיינה, חלק מכיתת ה-PBL. תלמידים אלה אולי ישתכנעו שהמבנה המעגלי של הפרוייקט יציג אותם עם "צורך לדעת". ה"צורך לדעת" הזה, יגדיל את עומק ההבנה והיכולת שלהם לקלוט מידע.

הערכה הוגנת של עבודה קבוצתית

להגברת רכישת הידע העצמית של תלמידים משתי הקבוצות, הדבר החשוב ביותר שעל המורה לעשות הוא, לעזור לבנות אחריות אישית והרחבתה למעגל של קבוצות תלמידים. גם תלמידים המבטאים התלהבות יתר, בזכות PBL , מצוטטים שדינמיקה קבוצתית ומה שנראה כהערכה לא הוגנת, היו המפח נפש הגדול ביותר. זה מובן שתלמידים מתרעמים במצבים בהם מקבלים ציון אחד לפרוייקט שבו כל אחד מארבעת השותפים תרם במידה שונה מחבריו לקבוצה. הם יותר מתוסכלים כאשר תלמידים שלא תרמו מאומה מקבלים גם הם את הציון. יתרה מכך, הציון איננו אמת מידה מדוייקת כדי לקבוע את ידעותיו של התלמיד או למה שהוא מסוגל.
המחברת לקחה את האתגר של הערכה ועבודה קבוצתית בשלוש דרכים שונות:

1) תחומי מיומנויות אישיות.

המחברת פיתחה פורטפוליו אישי-סמסטריאלי, כמדד החשוב ביותר להערכת מיומנויות של התלמיד. מהפרוייקטים שנוצרו על ידי קבוצות, התלמידים הבודדים, חייבים לבחור אלמנטים שמלכתחילה היו אחראים ליצירתם ולדון מדוע הם דוגמאות טובות ביותר לכל מיומנות. לפחות שניים מחברי הקבוצה צריכים להביע רצון לאשר שהאלמנט, בראשונה הוא עבודה של התלמיד. ששת תחומי המיומנויות שבחרה המחברת הן:

תקשורת קולית
תקשורת כתובה
הערכה של תפקיד
שימוש בטקסטים ראשוניים
מנהיגות
להיות שחקן בקבוצה
התלמידים מגיבים באופן אישי ואחראי למה שהם יצרו והמחבר יכול להעריך את הלמידה באופן יותר טוב.

2) הערכה על סמך תפקיד.

עבור מחזורי פרוייקטים שבהם קשה לזהות תפקידים ספציפיים אוטנטים, המחבר יצר מודל שבו התלמידים עוברים דרך מטלות, כשהם משחקים את תפקיד המנהיג או תפקיד תומך. כאשר בתפקיד תומך הם מקבלים ציונים על הפעילות שלהם בתמיכה בקבוצה שלהם. בדרך זאת תלמיד בעל הישגים גבוהים, יכול להרגיש בטוח כשהוא תומך בתלמיד בעל הישגים נמוכים יותר מבלי להשתלט עליו או להוציאו מהמשימה, או לדאוג שהוא יענש בציון נמוך יותר, בגלל הביצועים שלו. תלמיד בעל הישגים נמוכים איננו צריך להיות מודאג מכשלון בקבוצתו, משום שהיכולת שלו נמוכה מזו של יתר חברי הקבוצה. אם התלמיד משתמש ככיסוי בחברי קבוצה טובים וחזקים יותר, תלמיד בעל הישגים נמוכים יותר, עשוי לגלות מידה כלשהי של התנגדות למודל זה מההתחלה של הפרוייקט אבל ימצא שהוא יותר הוגן.

3) ציונים משוקללים

המחברת נסמכת על הרבה הערכות עצמיות והערכות עמיתים, כמו כן, על הערכה עצמית שלה לגבי התהליך הקבוצתי, כדי לתת ציון לתרומה האישית של כל תלמיד לפרוייקטים. טפסים להערכה אישית וקבוצתית ניתן למצוא ברשת ובמקורות מידע כמוBuck Institute ניתן לעשות שינויים מתאימים בשאלונים אלה עבור פעילויות שונות בכיתה. הערכות אלה יכולות להיות מתורגמות לציון המשקף את תרומת כל תלמיד לפרוייקט. התלמידים רואים עדיין ציון סופי כולל שהוא חשוב מאד לדרבון התלמידים לשדרג את התוצר, אך מאפשר לראות שהתרומה של כל אחד מחברי הקבוצה , מוערכת בדייקנות. ציון משוקלל זה הינו הערכה מדוייקת יותר,

האם התלמידים הם בעלי מיומנויות של עבודת צוות. כאשר תלמידים עובדים בצוותא בקבוצות בהן הם מרגישים מוגנים, התרומה האישית שלהם מזוהה ומוערכת, למורה יש את החופש לפעול כתומך ומזרז ופחות כמלומד על הבמה. בתפקיד זה, המורה חייב להיות בעל יכולת לעזור לתלמידים באופן אישי, במקום בו הם נמצאים בתהליך הלימוד ובעשותו זאת, יכול לעשות את ה-PBL יותר אטרקטיבי לכל סוגי התלמידים.


Practical PBL: The Ongoing Challenges of Assessment