מס"ע - מעורבות הורים של מהגרים: מטא-סינתזה
פורטל תוכן בהוראה והכשרת מורים
13.05.19 תקציר   

מעורבות הורים של מהגרים: מטא-סינתזה

מהמדור: יחסי הורים-ביה"ס

Antony-Newman, M. (2018) Parental involvement of immigrant parents: a meta-synthesis, Educational Review

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת:

רצוי ומצוי בקליטת מהגרים במערכת החינוך בישראל

אמון דיפרנציאלי בין הורים לבין מורים של ילדים ממשפחות מהגרים בעלות הכנסה נמוכה

מידת המעורבות ההורית מאפשרת לחזות את ההישגים האקדמיים של תלמידים. על עובדה זו כמעט ואין עוררין. חוקרי חינוך כמו גם קובעי מדיניות מודעים מזה זמן להשפעת ההורים על הישגי ילדיהם. ובכל זאת, קיימות עדיין לקונות מחקריות. המאמר הנוכחי מבקש לדון בקבוצת הורים הולכת וגדלה בעלת מאפיינים, ניסיון וציפיות ייחודיים לה, שלא נחקרה באופן מספק עד עתה, והיא קבוצת ההורים המהגרים.

המחקר ערך סינתזה שיטתית של 40 מחקרים, איכותיים וכמותניים, שעסקו בסוגיית המעורבות ההורית בקרב הורים מהגרים בצפון אמריקה, אירופה, אסיה ואוסטרליה. ניתוח הממצאים העלה כי הורים מהגרים ניצבים בפני אתגרים ייחודיים המקשים על מעורבותם בשל חסמי שפה וחוסר היכרות עם מערכת החינוך של המדינה המקבלת. חשוב לציין כי אף על פי שקיימים מאפיינים משותפים לקבוצה, לא מדובר בשום פנים ואופן בקבוצה הומוגנית. המחקרים השונים שנבחנו דנו ב-11 מדינות מקבלות (host nations) בצפון אמריקה, אירופה, אסיה ואוקיאניה ובהורים המגיעים מעשרות מדינות מוצא. ההורים נבדלים זה מזה בזהותם הגזעית, המעמדית, האקדמית וביכולתם השפתית.

במחקר נבחן גם יחסם של המורים ושל גורמים בית ספריים אחרים כלפי הורים מהגרים ועלה כי לעתים סובלים ההורים מחוסר הבנה ומבורות מצד הגורמים המטפלים במשפחה ובתלמיד. המחנכים והמנהלים רואים מעורבות הורית דרך השתתפות באספות, התנדבות למשימות הורים בבית הספר וכיוצא בזה, ואילו הורים מהגרים רואים את תפקידם בסביבה הביתית ומעורבותם מתבצעת באמצעות שיחות על בית הספר, מעקב אחר הילד ופיקוח אחריו בבית.

נושא מרכזי שנבחן הוא מעמדם החברתי-כלכלי של המהגרים. בעיקר נסקרו במחקרים השונים משפחות ממעמד ביניים ונמוך. אחת ממסקנות המחקר הייתה כי הם מודרים ממעגלי הידע לו שותפים הורי תלמידים אחרים. בנוסף נטען כי לחץ שמופעל על ההורים המהגרים לגלות יותר אחריות כלפי הישגיהם האקדמיים של ילדיהם עלול להוביל דווקא להעמקתו של חוסר השוויון בין קבוצות התלמידים השונות.